KVKK Politikası

 

ARICA EĞİTİM SAĞLIK TEMİZ. GIDA. İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

Versiyon 0.1

9/07/2020

 

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ. 2

  1.2.Yürürlük ve Değişiklik. 2

  2.ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ 2

  2.1.Veri Sahipleri 2

  2.2.Kişisel Veri İşleme Amaçları 3

  2.3.Kişisel Veri Kategorileri 5

  3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR. 6

  3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler 6

  3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar 7

  3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar 8

  4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 8

  5. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI 9

  6. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ 10

  7. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR. 11


   

  1.GİRİŞ

  1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Arıca Eğitim Sağlık Temiz. Gıda. İnş. Turz. San. Ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), Arıca Eğitim Sağlık Temiz. Gıda. İnş. Turz. San. Ve Tic. A.Ş. ’nin (“DeepPlay” veya Şirket”) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve DeepPlay tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

  Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde DeepPlay tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, DeepPlay tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, DeepPlay ’in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

  DeepPlay çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp, Arıca Eğitim Sağlık Temiz. Gıda. İnş. Turz. San. Ve Tic. A.Ş. Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir.

  Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır.

  1.2. Yürürlük ve Değişiklik

  Politika, DeepPlay tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

  DeepPlay, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika ’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna www.deepplaytr.com web sitesinden erişilebilir.

  2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

  2.1. Veri Sahipleri

  Politika kapsamındaki veri sahipleri, DeepPlay tarafından kişisel verileri işlenmekte olan DeepPlay çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

  VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

  AÇIKLAMA

  1

  Müşteri

  DeepPlay ’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.

  2

  Potansiyel Müşteri

  DeepPlay ’in sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade etmektedir.

  3

  Ziyaretçi

  DeepPlay şirket, mağaza, yerleşkeleri ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

  4

  Üçüncü Kişiler

  Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile  DeepPlay çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

   

  Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

  2.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

  DeepPlay tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun ’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

  ANA AMAÇLAR

  ALT AMAÇLAR

  DeepPlay tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

   

   

   

  1. Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

  2. Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası

  3. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

  4. Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi

  5. Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi

   

  DeepPlay tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

  1. Etkinlik Yönetimi

  2. İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

  3. Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

  4. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

  5. Üretim ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

  6. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

  7. Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi

  8. İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası

  9. Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi

  10. Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

  11. Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

  12. İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

  13. Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

   

   

  DeepPlay tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

  1. Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi

  2. Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası

  3. Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası 

  4. Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası

  5. Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası

  6. Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

  7. Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

   

  DeepPlay ‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası

   

  1. İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

   

   

   

   

   

  DeepPlay ‘in ve DeepPlay ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin

  1. Hukuk İşlerinin Takibi

  2. Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel  Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

  3. Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

  4. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

  5. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

  6. Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

  7. Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

  8. İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

  9. Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

  10. Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

  11. Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

  12. Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

   

  2.3. Kişisel Veri Kategorileri

  DeepPlay tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

  KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

  AÇIKLAMA

  Kimlik Bilgisi

  Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler

  İletişim Bilgisi

  Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler

  Müşteri Bilgisi

  Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

  Müşteri İşlem Bilgisi

  Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

  İşlem Güvenliği Bilgisi

  Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

  Finansal Bilgi

  Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

  Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

  Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

  Denetim ve Teftiş Bilgisi

  Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

  Özel Nitelikli Veri

  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

  Pazarlama Bilgisi

  Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

  Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

  Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

  İtibar Yönetimi Bilgisi

  Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler

  Olay Yönetimi Bilgisi

  Şirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler

   

  3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

  3.1.Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

  DeepPlay tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

  • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; DeepPlay, kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
  • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; DeepPlay tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.
  • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; DeepPlay, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.
  • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; DeepPlay tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.
  • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; DeepPlay tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

  3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

  DeepPlay tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

  • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, DeepPlay tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
  • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde DeepPlay tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda DeepPlay, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, DeepPlay tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
  • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile DeepPlay arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
  • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda DeepPlay, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
  • Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak DeepPlay tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, DeepPlay zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
  • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, DeepPlay ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla DeepPlay tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde DeepPlay öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

  3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

  Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

  DeepPlay, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

  • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

  4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  DeepPlay, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

  • Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz DeepPlay tarafından aktarılabilmektedir.
  • Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla DeepPlay tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

  Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, DeepPlay ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (bakınız Politika 3. Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

  Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde DeepPlay, aşağıdaki tabloda kateogorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

  PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONU

  KAPSAM

  AKTARIM AMACI

  İş Ortağı

  DeepPlay ’in ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar

  İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

  Tedarikçi

  DeepPlay ’den aldığı talimatlar doğrultusunda ve DeepPlay ile arasındaki sözleşmeye dayanarak DeepPlay ’in ticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan taraflar

  Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım

  İştirak   

  DeepPlay ’in iştiraki olan şirketler

  İştiraklerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin aktarılması

   

  Kanunen Yetkili Kamu Kurumu

  Hukuken DeepPlay ’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

  İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı

  Kanunen Yetkili Özel Kurum

  Hukuken DeepPlay ’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

  İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

   

  5. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

  Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir.  İlgili madde gereğince gereğince veri sorumlusu sıfatıyla DeepPlay tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 2.2. bölümünü inceleyiniz.
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 4. Bölümünü inceleyiniz.
  • Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin şartları incelemek için lütfen Politika’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız.
  • Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.deepplaytr.com adresinden ulaşabileceğiniz Arıca Eğitim Sağlık Temiz. Gıda. İnş. Turz. San. Ve Tic. A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  DeepPlay, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte DeepPlay gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve/veya ek bilgi isteyebilmektedir.

  DeepPlay tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

  Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; DeepPlay tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

   

  6. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

  Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine DeepPlay, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

  7. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

  Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:

  • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  Aşağıda sayılan durumlarda DeepPlay tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

  • Kişisel veri islemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

   

   

  EK-1: TANIMLAR

  TANIM

   AÇIKLAMA

  Açık Rıza

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

  Anonim Hale Getirme

  Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

  Çalışan

  DeepPlay çalışanı olan gerçek kişiler.

  Çalışan Adayı

  DeepPlay çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle DeepPlay çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler

  Kişisel Sağlık Verisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.

  Kişisel Veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

  Veri Sahibi

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  Kanun

  7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri

  Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

  Politika

  DeepPlay İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

  Şirket / DeepPlay

  DeepPlay İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi.

  İş Ortakları

  DeepPlay ’in ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.

  Veri Sahibi

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

  Veri İşleyen

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

  Veri Sorumlusu

  Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.